1 Adarsh Tubes
Mr. Sajjan Kumar Garg
470/20, Jarnal Mahadev Singh Road, Mahadev Vihar, Dehradun
Mob.: 09917022688 Fax : 0135-2720471
Mr. Roshan Lal Gupta
Saharanpur Chowk, Dehradun
Ph.: 0135-2727653, 2622117, 2721683 Fax : 2621128