1R.K. Distributors
Mr. Rakesh Kumar
Raj Kamal Plazza 'A', Basement, Opp. Sakar-III, Near Samurdhi Building, Ashram Road, Ahmedabad
Ph.: 7546099, 7540252, Mob.: 09824012018
Mr. Shiv Rattan Sharma
B-24, Ghanshyam Avenue, Near High Court, Ashram Road, Opp. P.U. Shah College, AHMEDABAD -380014
Ph.: 079-27542747,27540553 Mob.: 09825043073
smt_ahmedabad@yahoo.co.in
Mr. Kalpesh Patel
002, Samruddhi, Opp. Sakar-II, Nr. Sattar Taluka Society, Opp. Old Guj. High Cout, Ahmedabad-380009
Phone : 079-27540948, Fax : 079-27541249, Mob.: 09825802503
kalpeshpatel2708@yahoo.com